Trách nhiệm

Nội dung của trang web

Các nội dung trên Phunulive.com không có tính chất ràng buộc và chỉ nhằm cung cấp thông tin. Phụ nữ live không đảm bảo hoàn toàn tính thực tế, tính chính xác, tính hoàn thiện và chất lượng của thông tin trên các trang web mặc dù đã có sự chuẩn bị chu đáo.

Những cáo buộc về trách nhiệm của Phụ nữ live do có thiệt hại vật chất hoặc phi vật chất do việc sử dụng hoặc do thất bại trong việc sử dụng các thông tin tại đây và/hoặc bị gây ra do sử dụng các thông tin sai và không đầy đủ về cơ bản sẽ bị bác bỏ khi không có bất kỳ lỗi gì thuộc về Phụ nữ live.

Tất cả các thông tin đều có thể thay đổi và không mang tính ràng buộc, Phụ nữ live có quyền thay đổi, bổ sung hoặc xóa các phần của các trang hoặc toàn bộ mà không cần phải thông báo trước hoặc có thể dừng cung cấp thông tin tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Chuyển tiếp và kết nối

Phụ nữ live kiểm tra các đường kết nối hoặc chuyển tiếp tới các trang web của mình để loại bỏ các nội dung bất hợp pháp, đặc biệt khi được tích hợp vào trang web của chúng tôi. Phụ nữ live không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới thiết kế và nội dung của các trang được kết nối, và không thể đảm bảo trách nhiệm về nội dung của các trang web này.

Nếu Phụ nữ live phát hiện ra bất kỳ nội dung bất hợp pháp nào trên những kết nối hoặc chuyển tiếp tới trang web của mình, chúng tôi sẽ lập tức xóa bỏ những kết nối này. Quy định này cũng được áp dụng cho tất các đơn vị khác trong các thư mục, các diễn đàn trao đổi và danh sách do chúng tôi thực hiện.

Admin Phụ nữ live